Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 08 2018

8366 20bb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viagdziejestola gdziejestola
5190 73e7
3739 c302 500
Reposted fromjnna jnna viagdziejestola gdziejestola
4490 0ca9
Reposted fromochgod ochgod viamole-w-filizance mole-w-filizance
7607 d7a7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacoeurina coeurina
Reposted fromkriokineza kriokineza viacoeurina coeurina

March 05 2018

9195 c670
Reposted fromEtnigos Etnigos viaPoranny Poranny
Od tej pory świat zaczął się kręcić wokół odliczania czasu od urlopu do urlopu, od radości z przyjazdu do kraju lub odwiedzin rodziny, do bólu rozstania. Nigdy ta radość nie mogła być też pełna, bo zawsze z tyłu głowy pozostawała myśl, że niedługo trzeba będzie wracać i znowu będzie ciężko. 
— Artykuł "Dwa kraje, dwa serca, dwie tęsknoty - tak wygląda prawda o emigracji" - deon.pl
Reposted fromaggape aggape viacytaty cytaty

March 03 2018

4487 0191 500
"Ości" 1
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viaPoranny Poranny
3864 5bea
Jestem dorosła, a brak mi elementarnego poczucia bezpieczeństwa. W strachu wszyscy jesteśmy jak dzieci.
— Anna Janko – Dziewczyna z zapałkami
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty

February 28 2018

4866 6500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl