Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2017

8603 748d 500
Reposted fromkrzysk krzysk vialaparisienne laparisienne
Nie lubię, kiedy ktoś lekceważy moje uczucia. Ja się otwieram, rozbieram, flaki wypruwam, a ktoś mówi: "przesadzasz" - to nie fair.
— .
Reposted fromkatisz katisz viagoldenowl goldenowl
Od dziecka mam dogłębne poczucie samotności. Możliwe, że inni też się tak czują, ale nie będę przecież biegać po ulicach i pytać ludzi, czy są tak samo samotni jak ja. Wylądowałbym pewnie w zakładzie zamkniętym.
— Thom Yorke
Reposted frompozeczkowa pozeczkowa viagoldenowl goldenowl
7067 d2d3 500
Reposted fromtwice twice viamole-w-filizance mole-w-filizance
5933 af36
Reposted frombanitka banitka viaLaCamisaNegra LaCamisaNegra
9429 d65c 500
Reposted fromduvet duvet viaalliwantisyou alliwantisyou
Zna­lezienie właści­wej oso­by jest tak sa­mo ważne, jak by­cie właściwą osobą. 
— Marion Stroud
Reposted fromjdeg jdeg viaalliwantisyou alliwantisyou
2824 881f
Reposted fromsexandviolence sexandviolence viabrzask brzask
4636 1030 500
Reposted fromsarazation sarazation viabrzask brzask
3053 e2da 500
Reposted fromkrzysk krzysk viabrzask brzask
1460 e67b 500
Reposted fromcholera cholera viayanek yanek
3415 c91c
Reposted fromswissfondue swissfondue viayanek yanek
6818 e1a5
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viaPoranny Poranny

July 22 2017

Właśnie po tym można poznać, że poznało się kogoś wyjątkowego: kiedy można się zamknąć na chwilę i razem pomilczeć.
— Pulp Fiction (1994)
2391 f7a6
Czasem, gdy dobrze się kogoś zna, jedno spojrzenie, uniesienie brwi czy zaciśnięcie warg mówi więcej niż całe godziny gadania.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl