Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 14 2017

uważajcie na odświeżanie dawnych znajomości
Reposted fromastair astair viagdziejestola gdziejestola
Często przyłapywałem ją na tym, że patrzy na mnie tak, jakby mnie nigdy wcześniej nie widziała, zupełnie jakby chciała się mnie nauczyć.
— Jeanette Winterson "Płeć wiśni"
Reposted fromyourtitle yourtitle viaslowostwor slowostwor

Odkąd Cię tu nie ma, przestaję trochę wierzyć, że mogłaś mi się w ogóle przytrafić, że tyle rzeczy pięknych i niezasłużonych może nagle spaść na człowieka.

J. Przybora

Reposted fromUndomiel Undomiel viaslowostwor slowostwor
6358 d7cc 500
Reposted fromsugikinator sugikinator viaPoranny Poranny
5073 accc
Reposted fromdrozdzi drozdzi viaPoranny Poranny
0273 869b
Reposted fromdead-zireael dead-zireael viaxopolly xopolly
5039 e409
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viaxopolly xopolly
4979 99b3
Reposted fromnyaako nyaako viaxopolly xopolly
8907 84cd
Reposted frombabyface babyface viaxopolly xopolly
3938 2924
Reposted fromLittleJack LittleJack viaxopolly xopolly
7117 5b83 500
Reposted fromfuckblack fuckblack viaxopolly xopolly
8267 0a30
Reposted frombabyface babyface viaxopolly xopolly
3297 a1b0
Reposted fromrol rol viaxopolly xopolly
5910 10a8
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viaxopolly xopolly
5848 eb6b
Reposted fromroxanne roxanne viaxopolly xopolly
6883 284e
Reposted fromxopolly xopolly
Chciałem się pozbierać, ale rozsypywałem się w takich miejscach, do których nie chcę wracać.
— Maks Somow
Reposted fromrainbowside rainbowside viaxopolly xopolly
6931 85a2
Reposted fromxopolly xopolly
8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl